WIJZIGINGEN


REGEL 3 – DE SPELERS

3. Wisselprocedure

• de gewisselde speler:

                o krijgt toelating van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij hij al van het speelveld was. Hij moet het speelveld verlaten langs het                       dichtstbijzijnde punt op de afbakeningslijn tenzij de scheidsrechter aangeeft dat hij rechtstreeks en onmiddellijk via de middenlijn of eender                             welk ander punt mag gaan (bvb. veiligheid of kwetsuur)

                o moet onmiddellijk naar de technische zone of kleedkamer gaan en neemt niet verder deel aan de wedstrijd, behalve waar doorlopende                                     wissels worden toegestaan


REGEL 4 – UITRUSTING VAN DE SPELERS

3. Kleuren

Ondershirts moeten:

• éénzelfde kleur hebben als de hoofdkleur van de mouw van het shirt

• een patroon van kleuren hebben dat exact het patroon van de mouw volgt


REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER

2. Beslissingen van de scheidsrechter

Indien het spel hervat werd of indien de scheidsrechter het einde van de eerste of tweede speelhelft (met inbegrip van de verlengingen) heeft aangegeven en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd, dan mag de scheidsrechter zijn beslissing om te hernemen niet veranderen wanneer hijzelf, of op advies van een andere match official, inziet dat de beslissing onjuist was. Daarentegen, indien aan het einde van de speelhelft, de scheidsrechter het speelveld verlaat om naar de RRA te gaan of om de spelers de instructie te geven naar het speelveld terug te keren, dan belet dit niet dat een beslissing wordt veranderd voor een voorval dat plaats vond voor het einde van de speelhelft.

Behalve zoals beschreven in Spelregel 12 punt 3 en het VAR protocol, mag een disciplinaire sanctie alleen toegepast worden nadat het spel werd hervat indien een andere match official de overtreding vaststelde en deze trachtte te communiceren aan de scheidsrechter vooraleer het spel hervat werd. De spelherneming die samenhangt met de bestraffing is niet van toepassing.

3. Bevoegdheden en plichten

Disciplinaire actie

• treedt op tegen ploegofficials die zich op een onverantwoorde manier gedragen en geeft hen een verbale opmerking of toont hen een gele kaart voor een waarschuwing of een rode kaart voor een uitsluiting van het speelveld en de directe omgeving, met inbegrip van de technische zone. Indien de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan zal de hoofdcoach aanwezig in de technische zone gesanctioneerd worden.

Kwetsuren

Uitzonderingen op de reglementering om het speelveld te verlaten zijn enkel van toepassing:

• wanneer een strafschop werd toegekend en de gekwetste speler zal de strafschop nemen


REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD

3. Bijtellen van de verloren tijd

In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

                medische spelonderbrekingen toegelaten volgens het competitiereglement zoals drankpauzes (mogen niet langer dan één minuut duren) of                            afkoelpauzes (90 seconden tot 3 minuten)


REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL

1. Beginschop

Procedure

• een muntstuk wordt opgeworpen en de ploeg die de toss wint, kiest welk doel ze zal aanvallen in de eerste helft van de wedstrijd ofwel voor de beginschop

• afhankelijk van hierboven neemt de andere ploeg de beginschop van de wedstrijd of welk doel ze zal aanvallen

• de ploeg die besliste welk doel ze zal aanvallen in de eerste speelhelft, neemt de beginschop van de tweede speelhelft

2. Scheidsrechtersbal

Procedure

• een scheidsrechtersbal is steeds voor de doelverdediger van het verdedigende team in zijn strafschopgebied, indien het spel is gestopt wanneer de bal:

                o zich in het strafschopgebied bevond of

                o voor het laatst gespeeld werd in het strafschopgebied

• in alle andere gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat laatst de bal raakte op de plaats waar deze het laatst werd geraakt door een speler, een vreemd persoon of zoals beschreven in spelregel 9 punt 1 een match official

• alle andere spelers (van beide teams) moeten zich op tenminste 4 m van de bal bevinden tot deze in het spel is


REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL

1. De bal uit het spel

• hij een match official raakt, op het speelveld blijft en:

                o een team start een beloftevolle aanval op of

                o de bal gaat rechtstreeks in doel of

                o het team in balbezit wijzigt

In al deze gevallen wordt het spel hernomen met scheidsrechtersbal

2. De bal in het spel

De bal is in het spel op ieder ander moment wanneer hij een match official raakt en wanneer hij terugkaatst van een doelpaal, doellat of hoekvlaggenstok en binnen het speelveld blijft.


REGEL 10 – HET RESULTAAT VAN DE WEDSTRIJD BEPALEN

1. Doelpunt

Indien de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstrever werpt, dan wordt een doelschop toegekend


REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG

1. Directe vrije schop

De bal met de handen spelen

Het is een overtreding indien een speler:

• vrijwillig de bal speelt met de hand of de arm, met inbegrip van de beweging van de hand of arm naar de bal

• in balbezit komt of de bal controleert nadat deze de hand of arm heeft geraakt en dan:

                o scoort in het doel van de tegenstrever

                o een open scoringskans creëert

• rechtstreeks scoort in het doel van de tegenstrever met de hand of arm, zelfs indien dit accidenteel gebeurt, ook door de doelverdediger.

Het is doorgaans een overtreding indien een speler:

                o de bal raakt met hand of arm wanneer:

                               ▪ de hand of arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt

                               ▪ de hand of arm zich boven en/of achter het niveau van de schouder bevindt (tenzij hijzelf vrijwillig de bal speelt die dan de hand of arm                                      raakt).

De hierboven beschreven overtredingen worden bestraft zelfs indien de bal rechtstreeks de hand of arm raakt komende van het hoofd of lichaam (met inbegrip van de voeten) of van een andere speler die dichtbij staat.

Indien de doelverdediger de bal speelt met de hand of arm in het eigen strafschopgebied wanneer dit niet is toegelaten, dan wordt een onrechtstreekse vrije schop toegekend zonder disciplinaire sanctie

2. Een indirecte vrije schop

Een indirecte vrije schop wordt toegekend, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de volgende overtredingen begaat:

• de bal met de hand of arm raakt tenzij de doelverdediger deze duidelijk trapte of trachtte te trappen om deze in het spel te brengen, nadat:

                o deze doelbewust door een ploegmaat naar de doelverdediger werd getrapt met de voet

                o hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een ploegmaat

3. Disciplinaire sancties

Indien, vooraleer het speelveld te betreden bij aanvang van de wedstrijd, een speler of team official een overtreding begaat die de uitsluiting rechtvaardigt, dan heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om de speler of team official niet te laten deelnemen (Zie Regel 3.6). De scheidsrechter zal ook elk ander wangedrag rapporteren.

Een speler of team official die zowel binnen als buiten het speelveld, een overtreding begaat tegen een tegenspeler, een ploegmaat, de scheidsrechter, een assistentscheidsrechter of eender welke persoon of tegen de Regels van het Voetbalspel, wordt bestraft naargelang de aard van de overtreding.

De gele kaart wordt gebruikt om aan te geven dat er gewaarschuwd werd en een rode kaart dat er uitgesloten werd.

 Een gele of een rode kaart mag enkel getoond worden aan een speler of een team official, een wisselspeler of aan een gewisselde speler

De spelhervatting uitstellen om een kaart te geven

Eens de scheidsrechter beslist heeft een kaart te tonen, hetzij om een speler te waarschuwen of om hem uit te sluiten, wordt het spel niet hervat alvorens de sanctie werd opgelegd, tenzij het niet overtredende team een snelle vrije schop neemt, een duidelijke open scoringskans heeft en de scheidsrechter de disciplinaire procedure nog niet is gestart. De sanctie wordt gegeven bij de volgende spelonderbreking. Indien de overtreding de tegenstrevers een open scoringskans ontnam, dan wordt de speler gewaarschuwd.

Vieren van een doelpunt

Een speler moet gewaarschuwd worden, zelfs indien het doelpunt wordt afgekeurd, indien hij:

• op de omheining klimt en/of de toeschouwers benadert op een manier die gezondheids- of veiligheidsproblemen veroorzaakt

• gebaren maken of handelen op provocatieve, spottende of opruiende manier

• zijn hoofd of gezicht bedekt met een masker of iets gelijkaardigs

• zijn trui uittrekt of er zijn hoofd mee bedekt

4. Spelhervatting na overtredingen en wangedrag

• Als de bal in het spel is en een speler begaat op het speelveld een fysieke overtreding op:

                - een tegenspeler-> indirecte of directe vrije schop of strafschop

                - een ploegmaat, wisselspeler, gewisselde speler, of uitgesloten speler, teamofficial of wedstrijdofficial –>een directe vrije schop of strafschop

                - eender welke andere persoon -> scheidsrechtersbal

Alle verbale overtredingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrije schop

Als een overtreding gebeurt buiten het speelveld door een speler op een speler, wisselspeler, gewisselde speler, teamofficial van de eigen ploeg, dan laat de scheidsrechter het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de dichtstbij gelegen afbakeningslijn waar de overtreding gebeurde


REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN

1. Soorten vrije schoppen

Teken van een indirecte vrije schop

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is aangeraakt door een andere speler of uit het spel is of wanneer het duidelijk is dat geen doelpunt kan gescoord worden.

2. Procedure

Alle vrije schoppen worden genomen op de plaats waar de overtreding zich heeft voorgedaan met uitzondering van:

• overtredingen begaan bij vrije schoppen waarbij spelers het speelveld (opnieuw) betreden of verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter, worden genomen op de plaats waar de bal was op het ogenblik van de spelonderbreking. Maar indien een speler een overtreding begaat buiten het speelveld, dan moet het spel hervat worden met een vrije schop op de dichtstbij gelegen afbakeningslijn waar de overtreding werd begaan. Voor rechtstreekse vrije schoppen wordt een strafschop toegekend indien dit in het strafschopgebied van de overtreder gebeurt./

3. Overtredingen en sancties

Daar waar drie of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1 m afstand van de muur plaats nemen tot de bal in het spel is.

Indien, wanneer een vrije schop genomen wordt, een tegenstrever zich op minder dan 1 m afstand bevindt van de muur, opgesteld door drie of meer verdedigende spelers, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend voor de verdediging.

Als bij het nemen van een vrije schop door de verdedigende ploeg binnen het eigen strafschopgebied, één of meer tegenspelers zich nog in het strafschopgebied bevinden omdat de nemer besluit de bal snel te nemen terwijl de tegenspelers geen tijd genoeg hadden om het strafschopgebied te verlaten, dan moet de scheidsrechter het spel laten doorgaan. Indien een tegenstrever die zich in het strafschopgebied bevindt wanneer de vrije schop wordt genomen of het strafschopgebied betreedt vooraleer de bal in het spel is, de bal raakt of betwist vooraleer deze in het spel is, dan wordt de vrije schop hernomen.


REGEL 14 – STRAFSCHOP

1. Procedure

De bal moet op de strafschopstip stilliggen en de doelpalen, doellat en doelnetten mogen niet bewegen.

De verdedigende doelverdediger op de doellijn moet blijven tussen de doelpalen, met het aangezicht naar de strafschopnemer zonder de doelpalen, doellat of het doelnet aan te raken totdat de bal werd getrapt

Wanneer de bal wordt getrapt, moet de verdedigende doelman met ten minste één voet of een deel ervan ter hoogte van de doellijn staan of ze raken

2. Overtredingen en sancties

Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, moet deze getrapt worden. Indien deze niet getrapt wordt, dan mag de scheidsrechter disciplinair ingrijpen vooraleer hij opnieuw het signaal geeft om de strafschop te nemen.


REGEL 15 – INWORP

1. Procedure

Alle tegenspelers moeten ten minste 2 m afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp wordt genomen.


REGEL 16 – DOELSCHOP

1. Procedure

• de bal is in het spel wanneer deze geraakt wordt en duidelijk beweegt

​​​​​​​2. Overtredingen en sancties

Indien, wanneer een doelschop wordt genomen, één of meerdere tegenspelers zich in het strafschopgebied bevinden omdat ze niet de tijd kregen deze te verlaten, dan laat de scheidsrechter het spel verder gaan. Als een tegenspeler zich in het strafschopgebied bevindt wanneer de doelschop wordt genomen of dit betreedt voordat de bal in het spel is ofwel de bal raakt of betwist vooraleer deze in het spel is, dan wordt de doelschop hernomen